شرکت اگ ماکائو در تاریخ 96/7/25 تعداد 15 باکس تخم نطفه دار انواع طوطی سانان شامل تخم طوطی کاکادو,ماژور میشل.کاکل زرد.آمبرلا ماکائو,آبی طلایی.اسکارلت کاسکو,دم قرمز خریداری نمود.