فروش 10 عدد تخم کاسکو و دستگاه جوجه کشی آرکام در تاریخ 96/518 به آقای محمد علی صراف پور از شهر اراک.