در تاریخ 96/5/12 به آقای علی پور مهر تعداد 5 عدد تخم نطفه دار کاکادو ماژور میشل و کاکل زرد به شهرستان زابل ارسال شد.